Laugavegurinn etapa 3, Álftavatn – Emstrur (Botnar)

Etapa 3

Etapa 3