Euskal Mendiak. Gorbeia, visita a los Montes Vascos

Ermita Edurretako Ama