Euskal Mendiak. Gorbeia, visita a los Montes Vascos

Cruz del Gorbeia