Euskal Mendiak. Gorbeia, visita a los Montes Vascos

Refugio Luis de Abendaño