Euskal Mendiak. Gorbeia, visita a los Montes Vascos

Saliendo del Parking